6 รายจ่าย ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2562 - Ztrus
6 รายจ่าย ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2562

ในทุกๆปีบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องทำบัญชีสรุปยอดกำไรสุทธิ เพื่อยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี โดยกำไรสุทธิ คำนวณมาจากการนำ

“ รายได้ – รายจ่าย = กำไรสุทธิ ” 

คงเหลือเป็นกำไรเท่าไรก็นำกำไรนั้นไปคิดภาษีต่อ ซึ่งนี่ถือเป็นข้อดีของกิจการที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล เพราะสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกิดขึ้นจริงมาหักเป็นต้นทุนได้ 

และยังมีสิทธิพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐที่ออกมาสนับสนุนกิจการทำให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้มากขึ้น จะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันได้เลยครับ1. ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทสำหรับกิจการ SMEs ที่มีทุนชำระไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท/รอบบัญชีสามารถนำค่าใช้จ่ายในการทำบัญชี สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทมาเป็นค่าลดหย่อนได้ถึง 2 เท่า ในระยะเวลา 5 รอบบัญชีต่อเนื่อง 2. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินทรัพย์สินของบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ ฮาร์ดไดรฟ์-ภายนอก หรือแม้แต่ ทรัมพ์ไดรฟ์ ระบบแลน ทั้งหมดนี้เมื่อเวลาผ่านไปจะต้องมีการหัก “ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน” ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่าย ที่สามารถนำมาหักภาษีได้ มีรายละเอียดดังนี้

– อาคารโรงงาน ที่มีระยะเวลาการใช้งานไม่เกิน 20 ปี โดยไม่รวมที่ดินที่มีราคาเกิน 200 ล้านบาท และคนงานไม่เกิน 200 คน ปีแรกคิดค่าเสื่อมที่อัตรา 25% ของต้นทุนนับตั้งแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา สำหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5% ต่อปี 

– อาคารชั่วคราว ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถระบุลงไปได้ในโฉนดที่ดินได้ และเมื่อครบเวลาใช้งานแล้วต้องทำการรื้อถอน สามารถหักได้ 100% ต่อปี 

– เครื่องจักร ระยะเวลาการใช้งานไม่เกิน 5 ปี คิดค่าเสื่อมราคาในอัตรา 40% ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือ ทยอยหักภายในระยะเวลา 5 ปี

– คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีระยะเวลาการใช้งานไม่เกิน 5 ปี คิดค่าเสื่อมในอัตรา 40% ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือ ทยอยหักได้ใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนับตั้งแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา

– สิทธิการเช่า หรือ ค่าแป๊ะเจี๊ยะ

  • หากกำหนดอายุสัญญาและไม่มีหนังสือสัญญาสามารถหัก 10% ต่อปี 
  • ในกรณีมีหนังสือสัญญาเช่าสามารถหักได้โดยคำนวณจาก  

“ ค่าเช่าตามสัญญา 100% ÷ จำนวนปีที่เช่า ”3. ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลดหย่อนได้ 200%รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้ธุรกิจ SME ที่ซื้อ จ้างทำ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้าง พัฒนาขึ้นในประเทศไทย และขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งมีอัตราการลดหย่อนภาษีเงินได้ 100% ของรายจ่ายตามจริง แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้กำหนดไว้ และมีวงเงินไม่เกิน 100,0000 บาท ในแต่ละรอบบัญชี และหักค่าเสื่อมได้อีก 3 ปี รวมเป็น 200% 

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 60 แต่ไม่เกิน 31 ธ.ค. 62 ตามเงื่อนไข)4. ลดหย่อนจากการบริจาคกิจการไม่ว่าจะทำการบริจาคให้กับองค์กร หรือกองทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

– การบริจาคให้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

– บริจาคให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

– บริจาคให้กับกองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวม 4 กองทุน5. ลดหย่อนจากค่าจ้างลูกจ้างสูงอายุได้ 2 เท่ากรมสรรพากรได้มีมาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 

-โดยให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 100% ของรายจ่ายในการจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเข้าทำงาน (ไม่เกิน 10 % ของลูกจ้างทั้งหมด ถ้าเศษเกิน 0.5 ให้ปัดขึ้น) ไม่เกิน 15,000 บาท 

ตัวอย่างเช่น มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 1 คน เงินเดือน 30,000 บาท สามารถนำมาลดหย่อนได้ 30,000+15,000 = 45,000 บาท/เดือน

เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนนี้อย่าลืมทำรายงานเกี่ยวกับการจ้างผู้สูงอายุ  และแจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุทาง www.rd.go.th ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบด้วยนะครับ6. ลดหย่อนจากค่าจ้างคนพิการได้สูงสุด 3 เท่าเมื่อบริษัทรับคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วนที่เหมาะสม สามารถลงรายจ่ายได้ 2 เท่า หากมีการจ้างคนพิการเข้าทำงานเกินกว่า 60% สามารถลงรายจ่ายได้ 3 เท่า

“ สุดท้ายก่อนจะจบบทความนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจของคุณ คือการที่คุณมีนักบัญชีที่ดี ซึ่งจะสามารถให้คำปรึกษา ช่วยให้การทำธุรกิจในอนาคตของคุณไม่มีปัญหาด้านภาษีครับ “

และหากท่านกำลังมองหาบริการบัญชีดีๆ พร้อมบริการซอฟแวร์ที่จะช่วยให้การออกเอกสารภายในธุรกิจทำได้ง่ายกว่า สะดวกกว่า ถูกต้องกว่า  และยังสามารถเรียกดูรายงานบัญชีออนไลน์ได้ 24 ชม. สามารถแจ้งความประสงค์โดยคลิกที่ปุ่มทางทีมงาน Ztrus ยินดีให้คำแนะนำกับท่านเสมอครับติดต่อ Ztrus