ทำธุรกิจต้องยื่นภาษีอะไรบ้าง? - Ztrus
ทำธุรกิจต้องยื่นภาษีอะไรบ้าง?

ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไร เป็นบุคคลธรรมดา หรือทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล 

เมื่อเรามีเงินได้จากการทำงานหรือผลประกอบการ  เราทุกคนล้วนมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีตามระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด 

มีภาษีอะไรที่เราต้องยื่นบ้าง? แล้วมีกำหนดเวลาที่ต้องยื่นภาษีเมื่อไหร่? 

ภาษีนั้นมีมากมายหลายประเภท จนบางครั้งอาจทำให้เราสับสนได้ ก่อนอื่นเราสามารถพิจารณาก่อนได้เลยครับ ว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

  • บุคคลธรรมดา คือ ผู้ที่มีเงินได้จากการทำงานประกอบอาชีพ 8 ประเภทตามที่กรมสรรพากรกำหนด เช่น พนักงาน นักกฎหมาย หมอ นักบัญชี ขายของออนไลน์ ธุรกิจต่างๆในนามบุคคล 

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   

1. ภ.ง.ด.94 ยื่นภาษีครึ่งปี สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5, 6, 7, 8 เท่านั้น โดยคำนวณเงินได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายนของปี

สามารถยื่นรายการที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ได้ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย ในปีเดียวกัน หรือยื่นทางอินเทอร์เน็ตถึงวันที่ 8 ต.ค. ในปีเดียวกัน

ได้ที่เว็บไซต์ https://epit.rd.go.th/publish/index.php

2. ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ยื่นภาษีทั้งปี สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 – 8 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคมของปี

สามารถยื่นรายการที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคมของปีถัดไป หรือยื่นทางอินเทอร์เน็ตถึงวันที่ 9 เม.ย. ของปีถัดไป

ได้ที่เว็บไซต์ https://epit.rd.go.th/publish/index.php

  • นิติบุคคล คือ การทำธุรกิจที่ได้ทำการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งในรูปแบบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด 

มีหน้าที่ยื่นภาษีทั้งหมด 3 ประเภท 

1. ภาษีเงินได้เงินได้นิติบุคคล (CIT)

2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (WTH)

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

1. ภาษีเงินได้เงินได้นิติบุคคล (CIT)  

ซึ่งเป็นภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรสุทธิ มีระยะเวลาการยื่นตามรอบบัญชีของบริษัท โดยจะยื่นทั้งหมด 2 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 ยื่นภาษีนิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการพร้อมชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานใหญ่ โดยยื่นภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบ ระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

  • ครั้งที่ 2 ยื่นภาษีนิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)

โดยต้องยื่นภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (WTH)

คือ ภาษีที่ผู้ซื้อหรือผู้จ่ายค่าบริการ ค่าเช่า ดอกเบี้ย จ้างทำของ หรืออื่นๆ มีหน้าที่ต้องทำการหัก “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย” ตามสัดส่วนที่กรมสรรพากรกำหนด ประกอบไปด้วยแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนี้

  • ภ.ง.ด.1   ใช้ยื่นสำหรับบริษัทที่มี “พนักงานประจำ” และมี “รายได้ถึงฐานที่ต้องเสียภาษี” 
  • ภ.ง.ด.3   หักจากผู้รับเงินซึ่งเป็น “บุคคลธรรมดา” อย่างเช่น ฟรีแลนซ์
  • ภ.ง.ด.53  หักจากผู้รับเงินซึ่งเป็น “นิติบุคคล” 

โดยต้องยื่นส่งกรมสรรพากรทุกเดือนภายในวันที่ 7 หรือยื่นทางอินเทอร์เน็ตทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

  • ภ.ง.ด.2   หักจากผู้รับเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 3 และ 4 เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล โดยต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 แสดงรายการ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย พร้อมกับนำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน ไม่ว่าจะหักภาษีไว้ หรือไม่ก็ตาม ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ ธนาคารพาณิชย์ไทย ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
  • ภ.ง.ด.1ก  ใช้ยื่นสำหรับบริษัทที่มี “พนักงานประจำ” ทั้งที่ “รายได้ถึงและไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษี” ให้ทำการสรุปและยื่นส่งกรมสรรพากรเเค่ปีละครั้งภายวันในวันที่ 28 ก.พ. หรือยื่นทางอินเทอร์เน็ตทุกเดือนภายในวันที่ 8 มี.ค. ของปีถัดไป

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ธุรกิจที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด (1.8 ล้านบาท) และไม่ใช่ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้น จะต้องดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการขายสินค้าหรือให้บริการและมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จะก่อให้เกิด “ภาษีขาย” ขึ้น ซึ่งไม่ถือว่าเป็นรายได้ของบริษัท โดยทุกเดือนจะต้องมีการทำแบบยื่นรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกว่า 

  • ภ.พ.30 คำนวณจากการต้องยื่นส่งกรมสรรพากรทุกเดือนภายในวันที่ 15 หรือยื่นทางอินเทอร์เน็ตทุกเดือนภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป

แต่ แต่ แต่! ถ้าเราถ้าเรายื่นไม่ทันล่ะ จะเกิดอะไรขึ้น

อย่าพึ่งตกใจไปครับ ทุกปัญหามีทางออกเสมอบทความหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่อง

ยื่นภาษีล่าช้าจะส่งผลอย่างไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไรกันนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจ Ztrus เพื่อคอยอัพเดทกันได้เลย หรือ หากท่านต้องการหานักบัญชีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาก็ Inbox มาที่เพจ Ztrus ได้เช่นเดียวกันครับ
ข้อมูลจาก: http://www.rd.go.th

ติดต่อ Ztrus