นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด (“บริษัทฯ/เรา”) ซึ่งประกอบกิจการและกำกับดูแลแพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ “ซีทรัส” มีความมุ่งมั่นที่จะปกครองและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ทางเราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามาไม่ว่าฐานะผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ www.ztrus.com, zbiz.ztrus.com และ zbook.ztrus.com รวมถึงการร่วมงานระหว่างโครงการของเรา และเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้โดยละเอียด เนื่องจากการที่ท่านติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา หรือสมัครเข้าใช้บริการของ ซีทรัส ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายนี้ทุกประการ

ซีทรัสต้องการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ นักบัญชี สำนักงานบัญชี และ/หรือที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงองค์กรธุรกิจ ให้มีทางเลือกในการใช้ชีวิตที่มากกว่า เราจึงนำเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานมาตรฐานความถูกต้องและความปลอดภัย ซึ่งเราได้จัดทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของท่าน ได้แก่ระบบจัดการเอกสาร (ZBiz), ระบบบันทึกบัญชี (ZBook) และอื่นๆ โดยเรายึดมั่นในหลักการต่อไปนี้ เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามายังเว็บไซต์ของซีทรัส ทางซีทรัสจึงมีความจำเป็นที่จะจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินการของซีทรัส และให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร และขณะใช้บริการของซีทรัส

– ชื่อ สกุล ชื่อนิติบุคคล (Name/Name of Juristic Person)

– หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Identification Number/Tax ID)

– อีเมลแอดเดรส (Email Address)

– ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address)

– หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)

– เขตไปรษณีย์ (ZIP Code)

– ข้อมูลทางธุรกิจ

– ข้อมูลทางด้านภาษี

– ข้อมูลบัตรเครดิต

– รายการค้าที่ออกเอกสารผ่านระบบ

– เอกสารแนบเพื่อประกอบทางการเงิน

– ข้อมูลการบันทึกบัญชี

– รายงานทางการเงินต่างๆ

– เอกสารอื่นๆที่นำเข้าสู่ระบบผ่านการอัปโหลด

ให้กับเว็บไซต์ของซีทรัส ตลอดจนการทำกิจกรรมทางธุรกิจหรือดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านผ่านเว็บไซต์ของซีทรัส ทั้งนี้รวมถึงการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนและบริการลูกค้าของซีทรัส และเราจะรักษาข้อมูลเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆของซีทรัส ถือเป็นการยินยอมให้ เราใช้และเก็บข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น โดยเราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้

– เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งานในการเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ

– เพื่อประโยชน์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

– เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

– เพื่อออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ

– เพื่อส่งเสริมการตลาดหรือการอบรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

– เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ

– เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

– เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

– เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน

ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ซีทรัส แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใดๆของซีทรัสได้

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ซีทรัสให้บริการและท่านยังคงมีการใช้เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ ซีทรัสใช้บริการติดตั้งระบบและฐานข้อมูลไว้บนระบบคลาวด์เซอร์เวอร์ที่ได้มาตรฐานและเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของซีทรัสเพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของซีทรัส ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของคลาวด์เซอร์เวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งอีเมล มายังซีทรัส เราจะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมลดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยแก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อการตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ของซีทรัส ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยว่าได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีหรือไม่

ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่ซีทรัส ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ซีทรัส จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ซีทรัส จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ ซีทรัส เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่

– เป็นหรือจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะนอกเหนือจากการละเมิดข้อกำหนดนี้

– ได้รับจากบุคคลที่สาม ผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย

– อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น หรือ

– ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยมิต้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ

2. ซีทรัส ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ซีทรัส ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ ซีทรัส ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งวัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ ซีทรัส เป็นต้น ซีทรัส จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ ซีทรัส

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก ซีทรัส ก็ได้ โดยท่านต้องกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ ซีทรัส ทราบในหน้าเว็บไซต์

หน้าที่ดูแลรักษารหัสผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ

ในการใช้งานบริการจากซีทรัส ซีทรัสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริการ ท่านมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผู้ใช้งานของท่านให้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้ซีทรัสทราบในทันทีที่ท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้รหัสผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่ซีทรัส ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้ ซีทรัส จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วยตัวท่านเอง ซีทรัสไม่มีความรับผิดใดๆต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใดๆในการแจ้งให้บุคคลภายนอกให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว

การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

การสมัครใช้บริการของซีทรัสถือว่าท่านอนุญาตให้ซีทรัส เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้

– เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา

– เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ

– เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผู้ทำบัญชีและสำนักงาน

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ ซีทรัส ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ ซีทรัส สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่อง

ทั้งนี้ ซีทรัส จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ ซีทรัส เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ ซีทรัส ต่อไป

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซีทรัส จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ ป้องกันการสูญหาย และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของท่าน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ซีทรัส จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว โดยการจัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ซีทรัส มีสิทธิทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ซีทรัส จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของซีทรัส

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ

การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของซีทรัส ให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ ซีทรัส

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซีทรัส ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ ซีทรัส ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับซีทรัสได้ผ่านช่องทางต่างๆตามที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต