นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

จัดทำเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด (“ซีทรัส”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกครองและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ทางเราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามาไม่ว่าฐานะผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ www.ztrus.com, zbiz.ztrus.com, zbook.ztrus.com และ expense.ztrus.com ของเรา และเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้โดยละเอียด เนื่องจากการที่ท่านติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา หรือสมัครเข้าใช้บริการของ ซีทรัส ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายนี้ทุกประการ

ซีทรัสต้องการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ นักบัญชี สำนักงานบัญชี และ/หรือที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงินมีทางเลือกในการใช้ชีวิตที่มากกว่า เราจึงนำเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานมาตรฐานความถูกต้องและความปลอดภัย ซึ่งเราได้จัดทำผลิตภัณฑ์มาสามระบบ ได้แก่ระบบจัดการเอกสาร (ZBiz) ระบบบันทึกบัญชี (ZBook) และระบบจัดการและควบคุมค่าใช้ (Ztrus Expense) โดยเรายึดมั่นในหลักการต่อไปนี้ เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามายังเว็บไซต์ของซีทรัสทางซีทรัสจึงมีความจำเป็นที่จะจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินการของซีทรัสและให้ถูกต้องตามกฎหมายหากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ผ่านกระบวนการสมัครและขณะใช้บริการของซีทรัส 

ชื่อ สกุล ชื่อนิติบุคคล (Name/Name of Juristic Person) 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Identification Number/Tax ID)

อีเมลแอดเดรส (Email Address)   

ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address)

หมายเลขโทรศัทพ์ (Telephone Number)

เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) 

ข้อมูลทางธุรกิจ

ข้อมูลทางด้านภาษี

ข้อมูลบัตรเครดิต

รายการค้าที่ออกเอกสารผ่านระบบ

เอกสารแนบเพื่อประกอบทางการเงิน

ข้อมูลการบันทึกบัญชี

รายงานทางการเงินต่างๆ 

เอกสารอื่นๆที่นำเข้าสู่ระบบผ่านการอัปโหลด

ให้กับเว็บไซต์ของซีทรัสตลอดจนการทำกิจกรรมทางธุรกิจหรือดำเนินธุรกรรมใดๆของท่านผ่านเว็บไซต์ของซีทรัสทั้งนี้รวมถึงการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนและบริการลูกค้าของซีทรัสและเราจะรักษาข้อมูลเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆของซีทรัสถือเป็นการยินยอมให้เราใช้และเก็บข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการและตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้นโดยเราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้

เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งานในการเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ

เพื่อประโยชน์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

เพื่อออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ

เพื่อส่งเสริมการตลาดหรือการอบรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ

เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน

ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ซีทรัสแต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใดๆของซีทรัสได้

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ซีทรัสให้บริการและท่านยังคงมีการใช้เว็บไซต์ของเรานอกจากนี้ซีทรัสใช้บริการติดตั้งระบบและฐานข้อมูลไว้บนระบบคลาวด์เซอร์เวอร์ที่ได้มาตรฐานและเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลกประกอบการให้บริการของซีทรัสเพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการดังนั้นการสมัครเข้าใช้บริการของซีทรัสถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของคลาวด์เซอร์เวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมายังซีทรัสเราจะเก็บเนื้อหาในอีเมลที่อยู่ของอีเมลและการโต้ตอบอีเมลดังกล่าวไว้เพื่อตอบข้อสงสัยแก่ท่านหรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผลและเพื่อการตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ของซีทรัสในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยว่าได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีหรือไม่

ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างไรก็ตามในกรณีที่ซีทรัสต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นซีทรัสจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ซีทรัส จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ ซีทรัส เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่

เป็นหรือจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะนอกเหนือจากการละเมิดข้อกำหนดนี้

ได้รับจากบุคคลที่สาม ผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย

อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น หรือ

ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยมิต้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ

2. ซีทรัส ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ซีทรัส ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ ซีทรัส ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งวัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ ซีทรัส เป็นต้น ซีทรัส จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ ซีทรัส

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก ซีทรัส ก็ได้ โดยท่านต้องกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ ซีทรัส ทราบในหน้าเว็บไซต์

หน้าที่ดูแลรักษารหัสผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ 

ในการใช้งานบริการจากซีทรัส ซีทรัสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริการ ท่านมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผู้ใช้งานของท่านให้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้ซีทรัสทราบในทันทีที่ท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้รหัสผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่ซีทรัส ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้ ซีทรัส จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วยตัวท่านเอง ซีทรัสไม่มีความรับผิดใดๆต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใดๆในการแจ้งให้บุคคลภายนอกให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว

การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

การสมัครใช้บริการของซีทรัสถือว่าท่านอนุญาตให้ซีทรัสเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในการต่อไปนี้

เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา

เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ

เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ผู้ทำบัญชีและสำนักงาน

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้คือ ข้อมูลที่ ซีทรัส ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้คุกกี้ก็จะทำให้เว็บไซต์ ซีทรัส สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้คุกกี้แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะคุกกี้จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่อง

ทั้งนี้ซีทรัสจะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ ซีทรัส เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ ซีทรัส ต่อไป

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซีทรัส จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ ป้องกันการสูญหาย และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของท่าน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ซีทรัส จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว โดยการจัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ซีทรัส มีสิทธิทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ซีทรัส จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของซีทรัส

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ

การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของซีทรัส ให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ ซีทรัส

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซีทรัส ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ ซีทรัส ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับซีทรัสได้ผ่านช่องทางต่างๆตามที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์