สำหรับสถาบันการเงิน

ในการขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน จําเป็นต้องใช้เอกสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ คือ Pay slip และ Bank Statement โดยพนักงานของสถาบันการเงินต้องตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานทุกใบ เพื่อยืนยันรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ

เราเข้าไปช่วยอ่านเอกสาร Pay slip และ Bank Statement และเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบที่ทางสถาบันนั้นใช้อยู่ โดยที่พนักงานไม่จำเป็นต้องดูข้อมูลจากกระดาษเพียงทําการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล และอนุมัติสินเชื่อ ทําให้กระบวนการ การทํางานของสถาบันการเงินนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีของเราเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนนี้ให้กับองค์กรของท่านได้