สำหรับธุรกิจประกันภัย

ในขั้นตอนการสมัครกรมธรรม์ และเคลมประกัน พนักงานของบริษัทจําเป็นต้องตรวจสอบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใบเสร็จโรงพยาบาล เพื่อนําไปประกอบกับเอกสารการเคลม ซึ่งเบื้องต้นพนักงานต้องกรอกข้อมูลในเอกสารทีได้รับลงในระบบ และต้องพิจารณาเอกสารทุกฉบับ

ในกรณีนี้ เราไม่เพียงช่วยในการนําข้อมูลเข้าระบบ แต่เราได้เข้าไปช่วยตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบ และประเมินออกมาเป็นระดับความมั่นใจ เพื่อให้พนักงานของธุรกิจประกันภัยวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้ลูกค้าที่รับบริการพึงพอใจมากยิ่งขึ้น