สัญญาการใช้บริการ

คู่สัญญาตกลงให้การใช้บริการตามคําขอ/สัญญาใช้บริการนี้ เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คํานิยาม

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด (“Ztrus”)

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการตามคำขอ/สัญญาใช้บริการนี้

ข้อ 2. ขอบเขตการให้บริการ

           2.1 รูปแบบของการบริการ

      การบริการตามสัญญาฉบับนี้เป็นการให้บริการแพลตฟอร์มบันทึกบัญชีและเทคโนโลยีที่เรียกว่า Ztrus โดย Ztrus จะมีรูปแบบการให้บริการ 3 รูปแบบได้แก่ ZBiz, ZBook และ Ztrus technology โดยต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกรูปแบบบริการทั้งสามอย่างนี้ว่า “ระบบ” ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับการใช้บริการระบบใดระบบหนึ่งหรือทั้งสามระบบก็ได้ ดังนี้ 

                     2.1.1 ZBiz เป็นระบบรูปแบบหนึ่งที่ทำหน้าที่จัดการเอกสาร โดยเป็นระบบที่เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ซึ่งระบบ ZBiz เป็นระบบรูปแบบหนึ่งที่ทำหน้าที่ออกเอกสารสำหรับการประกอบกิจการ ครอบคลุมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถส่งข้อมูลไปยังระบบ ZBook โดยไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริงให้นักบัญชีอีกต่อไป

                2.1.2 ZBook เป็นระบบรูปแบบหนึ่งที่ทำหน้าที่บันทึกบัญชี โดยเป็นระบบที่เหมาะสำหรับสำนักงานบัญชี ซึ่งระบบ ZBook มีระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) เข้ามาช่วยแปลงข้อความบนรูปภาพ ให้กลายเป็นตัวอักษร โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่เองอีกครั้ง ผู้ใช้บริการสามารถสแกน หรือส่งเอกสารออนไลน์เข้าไปในระบบ และระบบ ZBook ก็จะช่วยอ่านภาพเอกสาร แปลงเป็นข้อความและบันทึกบัญชีเบื้องต้นให้อัตโนมัติ การใช้ระบบดังกล่าวจะลดการทำงานซ้ำๆ ช่วยลดเวลาในการบันทึกบัญชีได้ถึง 10 เท่า นักบัญชีเพียงแค่เข้ามาตรวจสอบความถูกต้อง และกดยืนยันการบันทึกบัญชีได้ทันที

                     2.1.3 Ztrus technology เป็นเทคโนโลยีแปลงภาพเอกสารเป็นข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในอนาคต โดยใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท แอ็คโคเมท จำกัด หรือ ภายใต้ชื่อบริการ Ztrus OCR Service

2.2 การคิดค่าบริการ

2.2.1 เมื่อผู้ใช้บริการตกลงลงนามในสัญญาฉบับนี้แล้วนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับอัตราค่าบริการที่บริษัทกำหนด โดยอัตราค่าบริการของระบบจะมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) ที่สอดคล้องกับระบบบริการที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ โดยให้ถือว่าเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

2.2.2 สำหรับผู้ใช้บริการที่เลือกใช้บริการระบบ ZBiz เมื่อผู้ใช้บริการลงนามตอบรับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการหลังจากมีการเปิดระบบให้ผู้ใช้บริการใช้เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในเอกสารใบเสนอราคา (Quotation)

2.2.3 สำหรับผู้ใช้บริการที่เลือกใช้บริการระบบ ZBook เมื่อผู้ใช้บริการลงนามตอบรับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการที่เป็นสำนักงานบัญชี โดยจะเรียกเก็บแบบรายเดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับการเก็บค่าบริการของผู้ใช้บริการที่เป็นสำนักงานบัญชี ที่เรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าของสำนักงานบัญชีว่าเรียกเก็บเป็นแบบรายเดือนหรือรายปี หรือเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ประกอบการ ในกรณีผู้ประกอบการประสงค์จะรับผิดชอบค่าบริการแทนสำนักงานบัญชี โดยรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในเอกสารใบเสนอราคา (Quotation)

2.2.4 สำหรับผู้ใช้บริการที่เลือกใช้บริการ Ztrus technology เมื่อผู้ใช้บริการลงนามตอบรับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการหลังจากมีการเปิดระบบให้ผู้ใช้บริการใช้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเรียกเก็บค่าชำระ100% เมื่อมีการส่งมอบงานเรียบร้อย โดยรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในเอกสารใบเสนอราคา (Quotation)

2.2.5 เมื่อผู้ใช้บริการได้รับใบแจ้งค่าบริการ หากเห็นว่ามีรายการใดที่ได้รับแจ้งผิดไปจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการจริง ให้ผู้ใช้บริการทำหนังสือขอตรวจสอบถึงบริษัทภายใน 15 วันนับจากวันที่ครบกำหนดชำระในใบแจ้งค่าบริการ โดยบริษัทจะลดหย่อนค่าบริการให้เฉพาะในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเหตุขัดข้องทางเทคนิคของบริษัทเองเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาลดหย่อนค่าบริการให้ผู้ใช้บริการตามวิธีการที่บริษัทกำหนด สำหรับเหตุขัดข้องที่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการและ/หรือบริวาร ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการยกเว้นหรือมีส่วนลดค่าบริการ

2.2.6 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามกำหนดเวลา ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าปรับเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี ของค่าบริการที่ยังค้างชำระอยู่

              2.3 ระหว่างการดำเนินการ

2.3.1 บริษัทจะจัดอบรมสอนการใช้งานเกี่ยวกับระบบของ Ztrus ซึ่งจะให้มีการอบรมที่บริษัทหรืออบรมนอกสถานที่ (สำนักงานของผู้ใช้บริการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– สำหรับการจัดการอบรมที่บริษัท บริษัทจะอบรมการใช้งานให้เป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการระบบเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม

– สำหรับการจัดการอบรมนอกสถานที่ (สำนักงานของผู้ใช้บริการ) บริษัทขอสงวนการอบรมให้เฉพาะสำนักงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ห่างจากที่ตั้งของบริษัทไม่เกิน 30 กิโลเมตร จะมีอัตราค่าบริการจัดการอบรม เหมารวมทุกๆ 3 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวน 1,000 บาท ต่อทีมอบรมของบริษัท จำนวน 2 คน โดยค่าบริการจัดอบรมนอกสถานที่นี้จะไม่คิดรวมกับค่าบริการในข้อ 2.2 แต่สำหรับกรณีการจัดอบรมการสอนใช้งานระบบในส่วนของ Ztrus technology ในข้อ 2.2.4 นั้น จะมีการจัดการอบรมที่สำนักงานของผู้ใช้บริการ บริษัทจะจัดอบรมการใช้งานใหเป็นจำนวน 1 ครั้ง พร้อมแนบคู่มือวิธีการใช้งานระบบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นหลังจากการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

                   2.3.2 สำหรับช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Line: @ztrus ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดการใช้งานระบบ

    2.3.3 บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 ในเรื่องเงื่อนไข ราคา หรือวิธีการให้บริการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งไปทางอีเมลให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนอย่างน้อย 30 วัน

2.4 การใช้บริการเพื่อกิจการของตน

      ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการเพื่อกิจการของตนเองเท่านั้น จะใช้เพื่อกิจการอื่นใดไม่ได้ทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากบริษัท สัญญาใช้บริการฉบับนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ใช้บริการ ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

ข้อ 3. ระยะเวลาของสัญญา

ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปีบัญชีของผู้ใช้บริการ หรือ 1 (หนึ่ง) ปีของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญา ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการต่ออายุได้โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบริการที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะแจ้งเตือนทางอีเมลหรือในลักษณะอื่นใดที่เหมาะสม ก่อนที่จะมีการต่ออายุการบริการใดๆ สำหรับระยะเวลาใหม่และให้ผู้ใช้บริการแสดงความยินยอมให้ต่ออายุของสัญญาข้างต้นด้วย และหากมีการเปลี่ยนแปลงราคา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะเริ่มต้นให้บริการในปีถัดไป

ให้ถือว่าวันที่ผู้ใช้บริการลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับนี้เป็นวันที่บริษัทได้เริ่มต้นการส่งมอบระบบให้แก่ผู้ใช้บริการ

ข้อ 4. การขอยกเลิกการรับบริการ

4.1 กรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอยกเลิกการใช้บริการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบการให้บริการและมีการอบรมการใช้งานระบบครั้งแรกเสร็จสิ้นบริษัทจะทำการคืนค่าบริการล่วงหน้าให้กึ่งหนึ่ง

4.2 กรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอยกเลิกการใช้บริการภายหลังระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบการให้บริการหลังจากการอบรมการใช้งานระบบครั้งแรกเสร็จสิ้น บริษัทจะไม่คืนค่าบริการล่วงหน้าที่เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมด 

ข้อ 5. การเลิกสัญญา

5.1 สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ

      5.1.1 ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง contact@ztrus.com การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลโดยทันที (ปิดบัญชีผู้ใช้ ก่อนสิ้นระยะเวลาการใช้บริการ) บริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

5.2 สิทธิในการเลิกสัญญาของบริษัท

      5.2.1 บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใดๆ เมื่อบริษัททำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญามีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา

      5.2.2 ข้อตกลงตาม 5.2.1 นั้นมิใช้บังคับกับกรณีเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รายละเอียดเป็นไปตามข้อ 8.4

ข้อ 6. การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน

6.1 หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆในการดำเนินงานตามสัญญาฉบับนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันต่อไปโดยเบื้องต้นบริษัทมีมาตรฐานการให้บริการ (SLA) โดยใช้ช่องทาง Line Official Account: @ztrus เป็นช่องทางการสื่อสารหลัก

6.2 บริษัทจะให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง Line Official Account: @ztrus ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องหรือความไม่สะดวกในการใช้บริการอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือ เหตุที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท หรือเป็นเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเอง ซึ่งในกรณีที่มิใช่ความผิดของบริษัท ผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทมิได้

6.3 กรณีเกิดเหตุขัดข้องในการใช้บริการผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบและบริษัทจะแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ระบบสามารถกลับมาทำงานได้ปกติในเวลาที่เหมาะสมโดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการเว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการเอง

ข้อ 7. ข้อจำกัดความรับผิด

7.1 หากผู้ใช้บริการมีมูลฐานใดๆ ในการเรียกค่าเสียหาย (รวมถึงการละเมิดตามข้อตกลงในสัญญานี้) เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ผู้ใช้บริการตกลงว่าการแก้ไขเยียวยาโดยเฉพาะของผู้ใช้บริการซึ่งจะได้รับจากบริษัท ก็คือการเรียกค่าเสียหายโดยตรงไม่เกินจำนวนค่าบริการที่ผู้ใช้บริการชำระให้แก่บริษัทหนึ่งเดือน

7.2 เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกเงินได้จาก

      7.2.1 การสูญเสียหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง

      7.2.2 การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหมายไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)

      7.2.3 การสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหมายไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)

      7.2.4 การสูญเสียสัญญาหรือธุรกิจหรือการสูญเสียหรือค่าเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการในลักษณะที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคล

                    7.2.5 การสูญเสียหรือค่าเสียหายพิเศษโดยอ้อมต่อเนื่องหรือที่เป็นการลงโทษและ

      7.2.6 เท่าที่กฎหมายอนุญาต การสูญเสียหรือค่าเสียหายโดยตรงที่เกินจากที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 ข้างต้นข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับแม้ว่าการแก้ไขเยียวยานี้จะไม่สามารถชดเชยความเสียหายใดๆได้อย่างครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

ข้อ 8. การรักษาความลับ

ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าบรรดาเอกสารและ/หรือข้อมูลใดๆของอีกฝ่าย ที่ได้ทราบจากการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ให้ถือว่าเป็นข้อมูลความลับร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องนำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาฉบับนี้เท่านั้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อบุคคลใดเป็นอันขาด รวมทั้งจะดำเนินการให้พนักงาน และ/หรือลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของตน และ/หรือบุคคลอื่นใดที่รับรู้หรือรับทราบข้อมูลดังกล่าวอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในกรณีดังนี้

  8.1  ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ

  8.2 เป็นการเปิดเผยตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลหรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยฝ่ายที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเพื่อให้อีกฝ่ายนั้นได้ดำเนินการใดๆเท่าที่จำเป็นอันจะเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายของตนได้ก่อนการเปิดเผยข้อมูลทั้งนี้เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือ

  8.3  ข้อมูลและ/หรือเอกสารนั้น

       8.3.1 เป็นที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป และสาธารณชนสามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ได้ฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้ หรือ

       8.3.2 เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้ว ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการผิดข้อตกลงรักษาความลับของทั้งสองฝ่าย หรือ

       8.3.3 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับการเปิดเผยจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย

  8.3.4 อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น

ข้อ 9.    กรณีที่บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการระบบ

บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการระบบเป็นการชั่วคราวต่อผู้ใช้บริการได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ที่ บริษัท สามารถระงับการให้บริการได้ทันที

9.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัท

9.2 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล

9.3 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ

9.4 ผู้ใช้บริการ นำบริการไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำผิดหน้าที่ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

9.5 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งค่าใช้บริการ 2 คราวติดต่อกัน

9.6 บริษัทพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการตามข้อตกลงนี้ไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการ

9.7 บริษัทมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขระบบที่ใช้ในการให้บริการ

ข้อ 10. สิทธิในการยกเลิกการให้บริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่มีความรับผิดใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

ข้อ 11. การโอนสิทธิ

11.1 บริษัท ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

11.2 ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทแอ็คโคเมท หรือบุคคลอื่น บริษัทอาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาให้บริษัทอื่น หรือ ในกลุ่มของบริษัทแอ็คโคเมท หรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านสมัครใจเข้าใช้บริการ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า  

ข้อ 12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

ข้อ 13. ความสมบูรณ์ของสัญญา

หากข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือว่าแยกข้อที่เป็นโมฆะหรือไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายข้อนั้นออกจากข้อที่ยังสมบูรณ์บังคับได้ตามกฎหมายต่อไป

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ รวมถึงอัตราค่าบริการตามเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่ารายละเอียดที่ระบุในสัญญาฉบับนี้และเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) เป็นความจริงและถูกต้องตรงตามความประสงค์ คู่สัญญาตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวทุกประการโดยละเอียด จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ