preloader

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

      บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด  เคารพในความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  จึงได้กำหนด นโยบายและวิธีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และจัดทำเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ว่า บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง และนำไปใช้ทำอะไร และจะเก็บรักษาและโอนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อสอบถาม แจ้งข้อร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของท่านให้แก่ทางบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรงหรือจากบุคคลที่สาม ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์และขอบเขตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

     บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามลักษณะกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ/หรือตามความจำเป็นตามกฎหมาย โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้     

 • ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ระบุตัวตน
 • ข้อมูลสำหรับติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลของบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลการใช้บริการของบริษัท
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
 • ข้อมูลอื่น ๆ
 1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

     บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านมีกับบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลบุคคลของท่านสำหรับการทำธุรกรรม กิจกรรม และ/หรือรายการใด ๆ ตามความประสงค์ของท่าน หรือดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของท่าน ตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของท่าน หรือให้บริษัทสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งผลประโยชน์ให้แก่ท่าน หรือเพื่อให้บริการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile applications) และแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ออนไลน์อื่น ๆ หรือเพื่อจัดให้มีการสนับสนุนทาง IT และ helpdesk สร้างและรักษารหัสและบัญชีผู้ใช้ของท่าน จัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ตามที่ท่านได้รับสิทธิในการเข้าถึง และยกเลิกบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน ซึ่งหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการและ/หรือให้บริการตามสัญญาหรือตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลบุคคลของท่านสำหรับดูแลรักษาระบบ รักษาความปลอดภัยของจัดการหรือทำรายงานต่าง ๆ
 • ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยบริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลบุคคลของท่าน เพื่อ ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการกระทำผิดกฎหมาย ใช้จัดการข้อเรียกร้องและข้อพิพาท ฟ้องร้องดำเนินคดีและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกหรือรับบริการจากที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือที่ปรึกษาอื่นใด พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท ยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัท การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ เก็บรวบรวมหลักฐาน และ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น การทำบันทึกภาพและเสียงของการประชุม อบรม สัมมนา การบันทึกรายชื่อและภาพเคลื่อนไหวของผู้มาติดต่อบริษัท การเก็บรายชื่อบุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ตัวแทน พนักงาน ของผู้ทีมีนิติสัมพันธ์กับบริษัท แอ็คโคเมท จำกัด การตรวจสอบความถูกต้องเท็จจริงของเอกสารต่าง ๆ  
 • ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน โดยบริษัท แอ็คโคเมท จำกัดจะใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น
 • เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษา วิจัยหรือสถิติ
 • เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมอบหมายให้แก่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด
 • ในกรณีที่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดมีความประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน เช่น ตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล ประวัติอาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประวัติสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดจะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน และใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ หากไม่ได้รับความยินยอมให้เปิดเผยได้จากท่านก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย
 2. ผู้รับมอบอำนาจ ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ
 3. ผู้ให้บริการอันเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์แห่งการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
 4. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 5. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

    บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (sever) หรือคลาวด์ (cloud) ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่นซึ่งอยู่ต่างประเทศ หรืออาจมีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งหากประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอเท่ากับประเทศไทย บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือผู้รับข้อมูลซึ่งอยู่ต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ หรือเพื่อทำให้แน่ใจว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดอาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศดังกล่าว

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดสิ้นสุดความสัมพันธ์หรือการติดต่อครั้งสุดท้ายกับท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาอื่น บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดจึงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท แอ็คโคเมท จำกัด 

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     ท่านสามารถใช้สิทธิที่จะดำเนินการตามที่กฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

     ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมให้บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด เก็บรวมรวบ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้กับบริษัท แอ็คโคเมท จำกัดเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดกำหนด เว้นแต่การถอนความยินยอมนั้นจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

     ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

 • สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 

     ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดมีอยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดได้มาโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่กรณีที่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบและ/หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 • สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Data Portability)

    ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่อาจทำได้ หรือบริษัท แอ็คโคเมท จำกัดจะมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Object) 

     ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดดำเนินการตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ หรือในกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง เว้นแต่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดจะมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 • สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Erasure)

     ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่กำหนดต่อไปนี้

 1. เพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับบริษัท แอ็คโคเมท จำกัด
 2. เมื่อท่านใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการตลาดแบบตรงและอื่น ๆ บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากเชื่อได้ว่ามีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

     เว้นแต่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดจะมีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมาย ในการปฏิเสธคำขอของท่าน

 • สิทธิในการขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Restriction of Processing)

    ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่กำหนดต่อไปนี้

 1. ขอให้บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างที่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ขอให้บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างที่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดตรวจสอบคำขอใช้สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ขอให้บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เมื่อบริษัท แอ็คโคเมท จำกัดไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Rectification)

     ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดทำการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัท แอ็คโคเมท จำกัดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คู่มือการปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับบุคลากรของบริษัท แอ็คโคเมท จำกัดและผู้รับจ้างภายนอกอย่างเข้มงวด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท แอ็คโคเมท จำกัด เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างจำกัด ปลอดภัย และป้องกันการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จากบุคคลที่ไม่มีอำนาจหรือขัดต่อกฎหมาย 

 1. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

     บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดอาจทำการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย  แนวปฏิบัติ และ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดเห็นสมควร จึงขอแนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ทั้งนี้ หากบริษัท แอ็คโคเมท จำกัดได้ทำการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัท แอ็คโคเมท จำกัดจะแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทราบถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงในแต่ละคราว ผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท แอ็คโคเมท จำกัด และ/หรือผ่านช่องทางการติดต่ออื่นใดที่เหมาะสม